ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

 1. Bedrijf: de venootschap onder firma Figenzo (hierna Figenzo);
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat op afstand met de ondernemer;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 4. Website: de website van Figenzo is via www.figenzo.nl te raadplegen;
 5. Bedenktijd: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Herroepingsrecht: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Figenzo BV

KvK: 71461698

E-mail: info@figenzo.nl

Artikel 3 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot   stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Alle producten die het bedrijf te koop aanbiedt via haar website worden aangeboden onder de voorwaarde dat de producten op voorraad liggen bij het bedrijf.
 2. Alle producten die het bedrijf via haar webside aanbiedt zullen worden geleverd.
 3. Het bedrijf streeft ernaar om haar webside up-to-date te houden en alle producten die niet meer op voorraad zijn met de nodige snelheid te verwijderen. Het bedrijf kan echter niet garanderen dat de aangeboden producten ook daadwerkelijk op voorraad liggen.
 4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld in het aanbod.
 5. Alle producten zijn voorzien van een beschrijving en één of meerdere foto’s waarbij de beschrijving en de foto’s samen een voldoende gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld van de producten schetsen, zodat de consument het aanbod goed kan beoordelen en inzien.
 6. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het bedrijf niet.
 7. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief (alle) belasting (en).

 

Artikel 5 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, zal de door de consument verschuldigde bedrag(en) in ieder geval worden voldaan binnen veertien dagen na levering van het product.
 2. De consument heeft de verplichting om onmiddellijk een melding te maken bij eventuele onjuistheden.
 3. In geval van niet betaling door de consument heeft het bedrijf het recht, behoudens wettelijke beperkingen, de redelijke kosten die het bedrijf heeft gemaakt in rekening te brengen bij de consument.
 4. De ontvangst van de betaling zal op elektronische wijze worden bevestigd.
 5. Betaling kan plaatsvinden via de betalingsmogelijkheden zoals aangegeven op de webside.

 

Artikel 7 – Levering en prestaties

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestelling van producten.
 2. De verzending van de producten zal plaatsvinden door middel van PostNL, UPS, DHL of een andere postbedrijf.
 3. De kosten van verzending zijn voor rekening van de verkoper.
 4. Zodra de producten worden verzonden, wordt de consument op de hoogte gesteld via een e-mail die is voorzien van een zogenoemde: ‘track and trace code’.
 5. De plaats van levering zal het adres zijn die de consument aan het bedrijf bekend heeft gemaakt.
 6. Het bedrijf streeft ernaar om de producten binnen 1 tot 3 werkdagen te leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Het bedrijf garandeert uiterlijk dat de bestelling binnnen 30 dagen zal worden ontvangen. In het geval dat de levering is vertraagd, of in het geval dat een bestelling niet kan worden uitgevoerd, zal de consument een melding ontvangen binnen een maand na het plaatsen van de bestelling. In dat geval heeft de consument het recht om de overeenkomst kostenloos te ontbinden.
 7. In geval van beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in de vorige lid zal het bedrijf het bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 1-3 werkdagen, terug betalen aan de cosument, in ieder geval binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product(en) berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. De consument heeft gedurende 14 (veertien dagen) de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze termijn vangt aan op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. In het geval dat de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product teruggezonden moeten worden naar het bedrijf met alle geleverde die toebehoren, en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking, en zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst met redelijke en duidelijke instructies van het bedrijf.
 3. Gedurende de periode dat de consument het product in zijn bezit neemt, dient de consument op een zorgvuldige wijze met het product en de verpakking om te gaan.
 4. De consument mag alleen het product uitpakken voor zover dat nodig is om het product te beoordelen of te behouden. In het geval dat het gekochte product schoenen betreft, is de consument verplicht deze te passen op zachte ondergrond, zodat de zolen geen tekenen van gebruik laten zien. Als het product is voorzien van een label dan dient deze niet losgekoppeld te worden van het product. In alle andere gevallen kan, afhankelijk van de staat waarin het product zich verkeerd en naar de inzicht van de verkoper, beoordeeld worden of het product teruggenomen zal worden.

 

Artikel 9 – Retour 

 1. In het geval dat de consument gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht zijn de kosten van terugkeer voor de consument.
 2. De retour kosten €6,50 wordt verrekend met de aankoopbedrag.
 3. De consument dient de aanwijzing te volgen die het bedrijf vooropstelt.
 4. Het bedrijf zal de aankoopprijs zo spoedig mogelijk terugbetalen min de retour kosten €6,50, binnen 1 tot 3 werkdagen, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van het product.
 5. De consument zorgt ervoor dat de producten in dezelfde staat worden ontvangen met alle bijbehorende labels.
 6. Als het bedrijf vaststelt dat het geretourneerde product is versleten en/of gebruikt, zal het bedrijf de aankoopprijs niet terugbetalen.

 

Artikel 10 – De prijs 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten de met variable prijzen aan bieden.
 3. In het geval een prijsstijging wordt uitgevoerd op de dag waarop een bestelling is geplaatst dan geldt de lagere prijs. In het geval dat een prijsverlaging doorgevoerd wordt op de dag waarop een bestelling is geplaatst dan geldt wederom de lagere prijs.

 

Artikel 11 – Overeenkomst en Garantie 

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De consument kan zich niet beroepen op garantie als bedoeld in lid 1 na het verstrijken van het recht op herroeping.
 3. De ondernemer biedt gedurende twee maanden na datum van levering ook een volledige garantie op fabricagefouten.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met een aanbieding of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen aan de bevoegde rechter worden voorgelegd in Den Haag, die absoluut bevoegd is, met uitsluiting van alle andere rechtbanken.